Aktualności

24.3.2020

Zarządzenie Dyrektora - kształcenie na odległość, dokumentowanie pracy

Dyrektor Centrum Autyzmu informuje o wydanym Zarządzeniu nr 9/2020 z dnia 24.03.2020 r. w sprawie: organizacji i sposobu realizacji zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie w okresie czasowego zawieszania zajęć i ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r.
Załącznikami do zarządzenia są druki dotyczące dokumentowania pracy nauczycieli.
Załącznik 1 dotyczy dokumentowania realizacji programu przez nauczycieli klas dla uczniów w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Załącznik 2 dotyczy dokumentowania zajęć i zrealizowanych działań przez nauczycieli klas uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, grup i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wychowania przedszkolnego, wwrd, specjalistów (psychologów, pedagogów i prowadzących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej) oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne we wszystkich klasach.
Załącznik 3 dotyczy dokumentowania zajęć i realizowanych działań na rzecz wychowanków i przeznaczony jest do wypełniania dla nauczycieli - wychowawców grup opiekuńczo - wychowawczych (w tym - świetlicowych).


Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl