Aktualności

25.3.2020

Wnioski o dofinansowanie opłat za studia

Poniżej przekazujemy informację o trybie składania wniosków z Wydziału Edukacji UMK. Nauczyciele planujący złożyć wniosek proszeni są o kontakt emailowy z dyrektorem ośrodka.

Do 30 kwietnia br. trwa składanie wniosków o dofinansowanie opłat za studia, kursy kwalifikacyjne i inne formy nadające kwalifikacje nauczycielom. Mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, dokumenty można przesłać drogą elektroniczną w formie skanów lub czytelnych zdjęć pod warunkiem późniejszego dostarczenia ich oryginału.

Podpisany wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o dofinansowanie studiów, kursów kwalifikacyjnych i innych form nadających kwalifikacje (określonymi w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 576/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.03.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122441), można dostarczyć elektronicznie do Wydziału Edukacji na adres: ek.umk@um.krakow.pl w postaci skanów lub czytelnych zdjęć.
Przypominamy jednak, że niezależnie od tego konieczne będzie także złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów w formie papierowej w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 30 kwietnia br. Niezłożenie wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej może skutkować brakiem przyznania dofinansowania.


Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl