Aktualności

24.4.2020

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja 2020 r.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 24 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.


Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 r.
Poz. 742
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642) użyte w § 2 w ust. 1 i 1a, w § 3 w pkt 3, w § 3a w ust. 1 i 3 oraz w § 4a wyrazy „26 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „24 maja 2020 r.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl