Aktualności

27.8.2020

Wyprawka szkolna 2020

      Dotyczy: REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W LATACH 2020-2022. (W latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”.)


     Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do 9 września 2020r.

 

     W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227) przedstawiam informację dotyczącą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. W ramach tego programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

I. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu.

Zgodnie z ww rozporządzeniem pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy– Prawo oświatowalbo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

     Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

  • branżowej szkoły I stopnia,

  • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

  • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

     Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

  • klasy III branżowej szkoły I stopnia,

     Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do:

  • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,

     Podręczniki do kształcenia w zawodach – to podręczniki do kształcenia w zawodach, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

     Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały edukacyjne to:

a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,

b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu

–mający postać papierową lub elektroniczną.

     Zgodnie z art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały ćwiczeniowe - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

  1. Miejsce i termin składania wniosków

     Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia (rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) oraz pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do 9 września 2020r.

IV. Wysokość pomocy w ramach programu

     Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022jest uzależniona od: typu szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz rodzaju niepełnosprawności ucznia.

     Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 będzie wynosić:

Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy

Maksymalna wysokość pomocy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2020/2021

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami

sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;

 

do kwoty 445 zł

     Link do informacji na stronie portalu edukacyjnego:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/242201,1812,komunikat,rzadowy_program_pomocy_uczniom_niepelnosprawnym___komunikat_mops_w_sprawie_skladania_wnioskow.html

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.1287).Powrót do wszystkich aktualności

© 2020 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl