Aktualności

24.8.2021

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Do pobrania WNIOSEK
Do pobrania INFORMACJA

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), pomoc przysługuje uczniom:
- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 0. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
- uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

W roku szkolnym 2021/2022: Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2021/2022 do:
- branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia,
- klas I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
- klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

I. W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

  1. uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.
  2. uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
II.W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia.

§ 7. Wartość pomocy, o której mowa w § 4–6, nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2021/2022 lub 2022/2023;
2) 390 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającego: a) w roku szkolnym do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia, b) w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
3) 445 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1–7, uczęszczającego: a) w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Pomoc, o której mowa odpowiednio w § 4–6, jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek wraz z ksero orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do pedagoga B. Szczęśniak pok. 32 w terminie do 08.09.2021 r.
Listy uczniów szkół ponadpodstawowych korzystających z Rządowego programu wsparcia zgłaszamy do 03.09.2021 !
Faktury - termin złożenia u pedagog do połowy września!


W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021–2022.

Ważne!
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227) –
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001227
W 2020 r. w ramach programu przyznano pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla 704 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do 58 szkół, w łącznej wysokości 201 376,93 zł.
Link do informacji MOPS
https://mops.krakow.pl/ogolne/251686,1934,komunikat,dofinansowanie_do_podrecznikow__materialow_edukacyjnych_i__cwiczeniowych_dla_uczniow_niepelnosprawnych_.html

Powrót do wszystkich aktualności

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl