Struktura  »  Przedszkole Motylek

Przedszkole Specjalne Nr 26 zajmuje się edukacją i terapią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dzieci realizują podstawę programową  zgodną z wytycznymi MEN. Treści programowe realizowane są w oparciu o indywidualne programy terapeutyczno-edukacyjne - tworzone dla każdego wychowanka i dostosowywane dwa razy w roku do jego aktualnych potrzeb i możliwości.

Przedszkole zapewnia całościową terapię stymulującą rozwój we wszystkich obszarach, zaś największy nacisk położony jest na rozwój komunikacji, socjalizacji i samodzielności. Nauka i zabawa  dzieci odbywa się w małych 2-4 osobowych grupach, w formie zajęć indywidualnych i grupowych, co pozwala w optymalny sposób zdobywać kolejne umiejętności i nawiązywać kontakty z rówieśnikami.

Ze względu na specyficzne  potrzeby naszych Przedszkolaków pracujemy wieloma metodami. Różnorodność stosowanych metod pozwala wyrównywać deficyty rozwojowe, a w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia jak największej samodzielności dziecka.

Terapia i edukacja przedszkolaków prowadzona jest z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori, Metody Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, integracji sensorycznej SI, Programów Aktywności Knillów. Proponujemy również elementy stymulacji polisensorycznej, metodę TEACCH, metodę Felice Affolter, trening uwagi według Giny Davies, metodę rozwijania percepcji Marianne Frostig, a także pedagogiki zabawy, zajęcia muzyczno – rytmiczne i tańce integracyjne.
Do rozwijania komunikacji proponujemy, w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka, metodę PECS, komunikację alternatywną i wspomagającą - AAC oraz metodę symultaniczno-sekwencyjną nauki czytania według Jagody Cieszyńskiej.
Więcej informacji na temat stosowanych metod i technik terapeutycznych znajduje się w zakładce TERAPIA I EDUKACJA
Jako zajęcia dodatkowe oferujemy hipoterapię, basen, dogoterapię, zajęcia w pracowni ceramicznej, trening społeczny.

Nasze Przedszkole proponuje również zajęcia indywidualne ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą. Każdy przedszkolak realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

W miarę potrzeb, mogą odbywać się zajęcia adaptacyjne dla dzieci mających rozpocząć terapię i edukację w naszym Przedszkolu, a także konsultacje dla rodziców z nauczycielami grup przedszkolnych, specjalistami oraz psychologiem. Ponadto, rodziców zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia dla Rodziców.


Wychowanków Centrum Autyzmu wspiera na co dzień Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha”. Tworzy go zespół lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów, pedagogów i rehabilitantów zapewniających dzieciom kompleksową diagnozę i opiekę medyczną podczas pobytu w placówce.

Współpracujemy także z organizacjami rodziców – Stowarzyszeniem „Przyszłość”, krakowskim oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Fundacją „Wspólnota Nadziei”, Stowarzyszeniem Ognisko oraz innymi instytucjami wspierającymi naszą pracę.

 Dziecko jest bezpieczne, objęte profesjonalną opieką
nauczycieli i służby zdrowia.
Zapraszamy dzieci i rodziców do naszego Przedszkola na ul. Szopkarzy 8

© 2018 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl