Struktura  »  Przedszkole Motylek

Przedszkole Motylek
Przedszkole Specjalne Nr 26 obejmuje edukacją i terapią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W placówce realizowana jest podstawa programowa  wychowania przedszkolnego, a wymagania edukacyjne dostosowane są do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Zakres i sposób dostosowania opisuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), przygotowywany przy udziale rodziców dla każdego dziecka, przez zespół nauczycieli i specjalistów.

Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka (WOPF) i po uwzględnieniu zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przedszkole zapewnia całościową terapię stymulującą rozwój we wszystkich obszarach, zaś największy nacisk położony jest na rozwój komunikacji, socjalizacji i samodzielności. Zajęcia odbywają się w małych 2-4 osobowych grupach, w formie aktywności indywidualnych i grupowych, co pozwala dzieciom w optymalny sposób zdobywać kolejne umiejętności oraz nawiązywać kontakty z rówieśnikami.


Ze względu na specyficzne potrzeby naszych przedszkolaków pracujemy wieloma metodami. Różnorodność stosowanych metod pozwala wyrównywać deficyty rozwojowe, a w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia jak największej samodzielności dziecka.
 
Terapia i edukacja przedszkolaków prowadzona jest z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori, Metody Dobrego Startu, treningu 
społecznego. Proponujemy zajęcia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, integracji sensorycznej SI, terapii ręki, Programów Aktywności Knillów, pedagogikę zabawy. W Przedszkolu wykorzystujemy również metodę symultaniczno-sekwencyjną nauki czytania według Jagody Cieszyńskiej, elementy stymulacji polisensorycznej, metodę TEACCH, metodę Felicie Affolter, trening uwagi według Giny Davies, metodę rozwijania percepcji Marianne Frostig.
Do rozwijania komunikacji proponujemy, w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu funkcjonowania dziecka, metodę PECS i inne metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej – AAC. Ze względu na deficyty w obszarze komunikacji charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, obecnie to właśnie PECS, stał się wiodącym i obowiązkowym systemem komunikacji alternatywnej w naszym Przedszkolu.

Więcej informacji na temat stosowanych metod i technik terapeutycznych znajduje się w zakładce TERAPIA I EDUKACJA.


Nasze Przedszkole proponuje również zajęcia indywidualne ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, logopedą. Wychowankowie realizują zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także zajęcia rewalidacji indywidualnej na podstawie zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.W miarę potrzeb, mogą odbywać się zajęcia adaptacyjne dla dzieci mających rozpocząć terapię i edukację w naszym Przedszkolu, a także konsultacje dla rodziców z nauczycielami grup przedszkolnych, specjalistami oraz psychologiem.

Wychowanków Centrum Autyzmu wspiera na co dzień Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha”. Tworzy go zespół lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów, pedagogów, neurologopedów i rehabilitantów zapewniających dzieciom kompleksową diagnozę i opiekę zdrowotną podczas pobytu w naszej placówce.

Współpracujemy także z organizacjami rodziców – Stowarzyszeniem „Przyszłość”, krakowskim oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Fundacją „Wspólnota Nadziei”, Stowarzyszeniem „Ognisko” oraz innymi instytucjami wspierającymi naszą pracę.


 


© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl