Struktura  »  Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia nr 12

ZOBACZ PREZENTACJĘ NA TEMAT SZKOŁY BRANŻOWEJ


Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z autyzmem). Liczba osób w oddziale wynosi do 4 uczniów.

Szkoła Branżowa obecnie kształci w zawodach:
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • ogrodnik
Inne kierunki możliwe do kształcenia to:
  • krawiec
  • rękodzielnik wyrobów włókienniczych
  • introligator
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kandydaci do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Nauka w szkole trwa trzy lata.

Okres nauki w szkole; w uzasadnionych przypadkach; może być przedłużony dla ucznia o jeden rok.
Uczniowie Szkoły Branżowej zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących zgodnie z podstawą programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych oraz umiejętności praktyczne w zakresie zawodu, w którym prowadzone jest kształcenie.
W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących i z przedmiotów zawodowych prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone są w formie ćwiczeń w  pracowniach szkolnych funkcjonujących w ośrodku lub na terenie innych jednostek organizacyjnych.

Każdy uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz z form nauki dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów organizowane są zajęcia rewalidacyjne prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Lekcje prowadzone są w sposób ciekawy i atrakcyjny. Nauczanie odbywa się metodami klasycznymi oraz metodami aktywizującymi  W trakcie lekcji nauczyciele korzystają z pomocy dydaktycznych, w tym m.in. z programów multimedialnych oraz  przekazów audiowizualnych. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

W celu uzupełnienia lub poszerzenia swoich wiadomości każdy uczeń może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych lub konsultacjach indywidualnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia artystyczne. Dla młodzieży organizowane są także turnusy rewalidacyjne.

Dla uczniów mieszkających poza Krakowem istnieje możliwość zamieszkania w internacie.
Nauka w szkole może kończyć się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl