Struktura  »  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9

UWAGA! W latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 prowadzi klasy II i III Gimnazjum Specjalnego Nr 10.


Do Szkoły Podstawowej przy Centrum Autyzmu uczęszczają uczniowie z zaburzeniami z autystycznego spektrum, w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Uczniowie są łączeni w zespoły klasowe zgodnie z poziomem funkcjonowania oraz potrzebami edukacyjno – terapeutycznymi. Liczba uczniów w zespole klasowym wynosi od 2 do 4 osób. Dla zapewnienia ciągłości i  skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Nauczyciel wspierany jest przez pomoc nauczyciela. Każde dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach  rewalidacyjnych, specjalistycznych - ukierunkowanych na dominujące u danego ucznia niepełnosprawności.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy celów kształcenia. Dla każdego ucznia konstruowany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny wyznaczający kierunki i cele pracy na każde półrocze roku szkolnego. W klasach szkoły podstawowej dla uczniów w normie intelektualnej jest realizowana podstawa programowa nauczania ogólnego, oraz cele zawarte w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. Nauczyciele 2 razy w roku dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a poziom realizacji celów kształcenia oceniany jest w każdym półroczu.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.30 i trwają do godz. 15.00.
Dla uczniów potrzebujących dodatkowej opieki w godzinach porannych lub popołudniowych zorganizowane są zajęcia świetlicowe przed zajęciami szkolnymi od godz. 7.00 oraz po lekcjach do godz. 16.00.
Ośrodek prowadzi internat dla uczniów mieszkających poza Krakowem.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach grupowych oraz indywidualnych.
W ramach zajęć indywidualnych uczniowie objęci są rewalidacją prowadzoną przez pedagoga specjalnego, logopedę, psychologa, muzykoterapeutę, rehabilitanta.

Zajęcia grupowe mają charakter działań interdyscyplinarnych, w czasie zajęć nauczyciele wykorzystują różnorodne  metody i techniki,  dostosowane do możliwości ucznia.
W Naszej szkole szczególny nacisk położony jest na  rozwój umiejętności z zakresu samodzielności, kompetencji komunikacyjnej i społecznej , a także modyfikację szeroko rozumianych zachowań trudnych.
W ramach zajęć szkolnych proponowane są:
 • zajęcia edukacyjne przedmiotowe,
 • zajęcia ukierunkowane na terapię komunikowania się,
 • zajęcia ruchowe, basen, siłownia
 • stymulacja sensoryczna,
 • terapia zabawą,
 • klub aktora,
 • klub dziewczyny i klub chłopaka- zajęcia rozwijające wiedzę o sobie, samodzielność i praktyczne umiejętności związane z dbaniem o wygląd dla nastolatek i nastolatków z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju,
 • trening umiejętności społecznych,
 • stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem,
 • arteterapia, muzykoterapia,
 • Metoda TEACCH,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne.
Dla uczniów szkoły podstawowej posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych tj.:
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • arteterpia – zajęcia ceramiczne
 • basen
 • ścianka wspinaczkowa.

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl