Struktura  »  Szkoła Policealna Specjalna nr 7

Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży w normie intelektualnej z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z autyzmem)

Szkoła kształci w zawodach:

  • florysta
  • technik archiwista
  • technik informatyk
Nauka w szkole trwa dwa lata.

Uczniowie  Szkoły Policealnej Specjalnej zdobywają wiedzę z teoretycznych przedmiotów zawodowych i umiejętności praktyczne w zakresie zawodu, w których prowadzone jest kształcenie. Nauka odbywa się w niewielkich oddziałach klasowych – liczących od 2 do 4 osób.
Podstawową formą pracy w Szkole Policealnej Specjalnej są zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w formie ćwiczeń prowadzonych w  pracowniach szkolnych funkcjonujących w ośrodku lub na terenie innych jednostek.

Dla uczniów mieszkających poza Krakowem istnieje możliwość zamieszkania w internacie.
Nauka w szkole policealnej może kończyć się przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl