Szkolenia  »  Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli  »  Dostosowania - matematyka

Prowadzący mgr Lech Kłosowski, mgr Agnieszka Janus
Tytuł szkolenia Dostosowania wymagań programowych z matematyki do możliwości psychofizycznych ucznia z autyzmem i ich realizacja w praktyce.
Tematyka szkolenia, forma realizacji 1. Zapoznanie uczestników ze specyficznymi trudnościami uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przyswajaniu treści programowych z matematyki.
2. Omówienie zakresu możliwych dostosowań z matematyki
w odniesieniu do konkretnych przypadków (uczniów).
3. Omówienie sposobu zapisania wprowadzanych dostosowań w IPET.
4. Obserwacja prowadzonych zajęć pod kątem realizacji wprowadzonych dostosowań (4 godz.) .
5. Omówienie obserwowanych zajęć.
Adresaci Nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów pracujący z uczniami
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Liczebność grupy Do 5 osób
Liczba godzin 5 godzin
Cena obejmuje 2 godziny hospitacji zajęć mgra Lecha Kłosowskiego, 2 godziny hospitacji zajęć mgr Agnieszki Janus + zajęcia teoretyczne
Koszt  szkolenia 200 zł
Sposób płatności Przelew na konto stowarzyszenia przyszłość – subkonto; faktura

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl