Terapia i edukacja  »  Terapia i edukacja  »  Kółko matematyczne

KÓŁKO MATEMATYCZNE

 

Praca z uczniem zdolnym należy do ważnych zadań naszego Ośrodka. Dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rozwój zainteresowań i uzdolnień ma szczególne znaczenie. Posiadanie bogatej wiedzy z wybranej dziedziny czyni z naszych uczniów interesujących partnerów dla ich pełnosprawnych rówieśników. Na gruncie wspólnych zainteresowań może efektywniej przebiegać proces ich integracji.

W zajęciach szkolnego kółka matematycznego biorą udział dwie grupy uczniów: uczniowie nie mający problemów z przyswojeniem treści nauczania realizowanych na lekcjach matematyki oraz uczniowie wymagający pomocy w nauce. Każda z tych grup ma jedną godzinę „kółka” tygodniowo. Program pracy Kółka ma ramowy charakter, ponieważ uczniowie mają wpływ na wybór tematu zajęć i wspólnie z nauczycielem ustalają, czym będą się zajmować w kolejnych dniach. Na wybór tematu mogą mieć wpływ takie czynniki jak nieobecności uczniów w szkole, potrzeba pogłębienia tematu realizowanego na lekcji matematyki lub innego przedmiotu.

 

RAMOWY PROGRAM PRACY KÓŁKA MATEMATYCZNEGO

 

 1. Cele główne

 1. Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów.

 2. Rozwijanie u uczniów aktywnych i badawczych postaw wobec napotykanych problemów, rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi do ich rozwiązywania.

 

Cele szczegółowe

  1. Rozumienie informacji podanych tekstem lub przedstawionych graficznie znajdujących się w encyklopediach, rocznikach statystycznych, czasopismach, ulotkach reklamowych, itp.

  2. Rozwijanie umiejętności aktywnego czytania tekstów znajdujących się w podręcznikach szkolnych (analiza danych: rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych, dostrzeganie związków między nimi, wykonywanie rysunków pomocniczych ilustrujących tekst: rysunków sytuacyjnych, schematycznych i wymiarowanych, grafów, diagramów, itp.).

  3. Rozwijanie umiejętności dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów.

  4. Rozwijanie umiejętności prawidłowego wnioskowania i prowadzenia rozumowań dedukcyjnych (próby dowodzenia twierdzeń).

  5. Sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.

  6. Stosowanie metod matematycznych w innych dziedzinach wiedzy oraz w praktyce.

  7. Poszerzenie wiadomości uczniów o treści spoza programu nauczania.

  8. Wzbogacanie języka uczniów.

  9. Poprawa ocen uczniów nadrabiających zaległości w nauce.

 

 1. Procedury osiągania celów – metody, formy i techniki pracy

 • Praca metodami wskazanymi w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

 • Praca indywidualna z uczniem obejmująca:

 • pracę z tekstem dotyczącym treści przewidzianych programem nauczania lub wykraczających poza program,

 • karty pracy programowanej,

 • Praca w dwuosobowych zespołach lub samodzielna praca ucznia obejmująca:

 • ćwiczenia i zadania praktyczne,

 • rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności.

 • Wymienione w pkt. I cele realizowane są w toku rozwiązywania zadań.

 • Na zajęciach rozwiązuje się zadania z zakresu objętego programem nauczania oraz wykraczające poza program.

 • Podczas rozwiązywania zadań omawia się różne sposoby postępowania prowadzące do tego samego rezultatu.

 • Każde rozwiązanie jest oceniane pod względem ekonomiki działania, po to, by uczeń świadomie wybierał sposób postępowania w przyszłości.

 

 • Rozwój języka będzie następować podczas pracy z tekstem.

Praca z tekstem będzie miała następujące formy:

 • rozwiązywanie zadań tekstowych: analiza treści zadań tekstowych (dane, szukane, niewiadome), szukanie i opisywanie związków między danymi/szukanymi (ilustrowanie tekstu rysunkiem, grafem), tworzenie planu rozwiązania zadania, interpretacja uzyskanych wyników.

 • opisywanie i zapisywanie tekstem sytuacji zadaniowych z życia codziennego,

 • tworzenie zadań tekstowych do danych wyrażeń liczbowych, równań, diagramów, wykresów itp.

 

 • W trakcie zajęć stosowane będą różnorodne środki wspomagające nauczanie: programy komputerowe, kalkulatory, sprzęt pomiarowy, zbiory zadań, encyklopedie, ilustracje, modele brył, itp..

 

 • Ocenianie

Na zajęciach stosowane będę jedynie wzmocnienia pozytywne.

 

 1. Treści nauczania

Podczas zajęć będą realizowane następujące treści nauczania:

 • treści realizowane na lekcjach matematyki uznane przez uczniów za trudne, niezrozumiałe lub szczególnie ciekawe,

 • treści, zdaniem nauczyciela, niedostatecznie opanowane przez uczniów.

 

 1. Ewaluacja

Najważniejszymi wskaźnikami służącymi ocenie i modyfikacji programu zajęć będą:

 • opinia uczniów na temat zajęć,

 • frekwencja uczniów na kółku,

 • aktywny udział w zajęciach,

 • wyniki konkursów matematycznych,

 • obserwacja, czy poprawiają się oceny przedmiotowe,

 • semestralna i roczna ocena z matematyki,

 • sprawność w korzystaniu z zasobów Internetu i biblioteki szkolnej.

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl