O nas

MISJA

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych jest placówką obejmującą całościowym oddziaływaniem terapeutyczno – edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz pokrewnymi niepełnosprawnościami. W naszym Ośrodku dostrzegamy potrzeby ucznia, rodzica i pracownika oraz stale dążymy do ich zaspokajania. W Ośrodku panuje przyjazna atmosfera, w której wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.
Dzięki właściwej organizacji pracy oraz stosowaniu zindywidualizowanych oddziaływań edukacyjno - terapeutycznych Ośrodek zapewnia wychowankom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ich rozwoju.

HISTORIA

SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych powstał w 2013 r. w wyniku połączenia trzech renomowanych szkół i placówek z długoletnią tradycją w edukacji uczniów niepełnosprawnych. Celem połączenia było zapewnienie miejsca nauki i terapii dla osób z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania i poziomie intelektualnym na wszystkich szczeblach edukacji.
Szczegółowa historia szkół tworzących Centrum Autyzmu znajduje się w tym dokumencie.

UCZNIOWIE

Uczniowie Centrum Autyzmu to dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na terenie Ośrodka działa również przedszkole oraz zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który obejmuje opieką dzieci od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego.
We wszystkich klasach realizowana jest podstawa programowa nauczania ogólnego, z uwzględnieniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Uczniowie są łączeni w zespoły klasowe zgodnie z poziomem funkcjonowania oraz potrzebami edukacyjno – terapeutycznymi. Liczba uczniów w zespole klasowym wynosi od 2 do 4 osób. Obok zajęć przedmiotowych realizowane są zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne, uwzględniające zdolności i możliwości uczniów. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawca klasy opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.


ZESPÓŁ PROFESJONALISTÓW

Wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską stanowią głównie absolwenci pedagogiki specjalnej i psychologii oraz nauczyciele przedmiotowi. Większość nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu edukacji uczniów a ASD.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy niezbędnej do określenia celów kształcenia. Dla każdego ucznia konstruowany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny wyznaczający kierunki i cele pracy. Cele te podlegają ewaluacji po każdym półroczu. Całościowa ocena efektów kształcenia odbywa się w czerwcu każdego roku.

NAUKA I TERAPIA

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.30 i trwają do godz. 15.00.
Dla uczniów potrzebujących dodatkowej opieki w godzinach porannych lub popołudniowych zorganizowane są zajęcia świetlicowe od godz. 7.00 oraz do godz. 16.00. Ośrodek prowadzi całodobowe grupy opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów spoza Krakowa.
Szczególny nacisk położony jest na rozwój umiejętności z zakresu samodzielności, komunikowania się oraz zachowań społecznych, a także na kształtowanie zachowań pozytywnych.

W ramach zajęć szkolnych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów oferowane są:
• zajęcia edukacyjne - przedmiotowe,
• zajęcia ruchowe, basen, siłownia,
• stymulacja sensoryczna,
• terapia przez zabawę,
• trening umiejętności społecznych,
• zajęcia ukierunkowane na terapię komunikowania się, również z wykorzystaniem komunikacji wspomagającej lub alternatywnej,
• logopedia,
• arteterapia, muzykoterapia,
• zajęcia warsztatowe,
• zajęcia przygotowania zawodowego,
• innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

Na teranie SOSW Centrum Autyzmu działa Ośrodek dla Osób z Autyzmem, który świadczy usługi medyczno-rehabilitacyjne i pielęgniarskie dla uczniów. W ramach tej działalności odbywają się konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej i ortopedii oraz zajęcia terapeutyczne w formie hipoterapii, fizykoterapii, terapii psychologicznej i pedagogicznej.
Współpracujemy także z organizacjami rodziców – Stowarzyszeniem „Przyszłość”, krakowskim oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Fundacją „Wspólnota Nadziei”, Stowarzyszeniem Ognisko oraz innymi instytucjami wspierającymi naszą pracę. Ośrodek stanowi Szkołę Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego, kształci na praktykach studenckich i nauczycielskich przyszłych nauczycieli i terapeutów osób z autyzmem.

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl