Struktura


     Schemat organizacyjny SOSWpn.CAiCZR
Jednostki wchodzące w skład Centrum Autyzmu to:

  • Przedszkole Specjalne nr 26
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9
  • XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne
  • Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia nr 12
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4
a także:
  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  • Grupy opiekuńczo - wychowawcze
Od 1 lipca 2021 roku w ramach Centrum Autyzmu powstało Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą SCWEW Kraków.

W roku szkolnym 2020/21 w Centrum Autyzmu uczy się 200 uczniów w 54 klasach.
W 6 grupach całodobowych łącznie przebywa 21 wychowanków, w 29 grupach opiekuńczo - wychowawczych (świetlica)- 120 wychowanków.
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju obejmuje terapią 45 dzieci.
W obecnym roku w Centrum Autyzmu pracuje 158 nauczycieli i 51 pracowników administracji i obsługi.

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl