Struktura  »  Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” obejmuje terapią dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Wśród nich największą grupę stanowią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pod opieką Zespołu są również dzieci niesłyszące, z zespołem Downa, z afazją i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 
Zespół oferuje wielospecjalistyczne zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Celem wszystkich działań terapeutycznych jest zarówno poprawa aktualnego funkcjonowania dziecka, jak i zapobieganie nawarstwianiu się trudności.
 
Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach terapeutycznych.
 
W pracy terapeutycznej wykorzystywane są różnorodne podejścia terapeutyczne i metody. Podstawę doboru metod stanowią: ocena aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka oraz specyficzne potrzeby wynikające z wieku i funkcjonowania dziecka w rodzinie. Ze względu na stawiane cele zespół wykorzystuje:

  • elementy programu TEACCH, metod behawioralnych i podejścia rozwojowego w rozwijaniu samodzielności,
  • metodę PECS, systemy komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz
  • metodę krakowską w rozwijaniu komunikacji i języka,
  • elementy podejścia rozwojowego w rozwijaniu kluczowych kompetencji dziecka w obszarach zaburzonych ze względu na autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwojowe,
  • metodę rozwoju percepcji wzrokowej M. Frostig, elementy metody behawioralnej, strukturyzację i wizualizację w przygotowaniu do uczestniczenia w edukacji,
  • metodę W. Sherborne, M.W. Knillów, ćwiczenia ruchowe oraz elementy terapii integracji sensorycznej w rozwoju schematu ciała, porządkowaniu wiedzy i działaniu ciała.
 
Kluczową cechą wszystkich działań terapeutycznych jest twórcze korzystanie ze znanych metod i form terapii, tak aby najpełniej osiągnąć cel jakim jest ROZWÓJ.
 
Zajęcia odbywają się w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem przerw wakacyjnych i świątecznych. Harmonogram zajęć jest ustalany indywidualnie z opiekunami dziecka przez terapeutę (terapeutów) prowadzących. Zajęcia odbywają się zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych.
 
Zespół terapeutów Wczesnego Wspomagania Rozwoju tworzy wykwalifikowana kadra psychologów, pedagogów i logopedów. Członkowie Zespołu ukończyli wyższe studia magisterskie o kierunkach: pedagogika specjalna (specjalność oligofrenopedagogika oraz surdopedagogika), psychologia oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii a także wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doskonalą kompetencje zawodowe podczas licznych kursów i szkoleń. Współpracują z krakowskimi uczelniami wyższymi.
 
Aby skorzystać z pomocy Zespołu należy skontaktować się z Dyrektorem Centrum Autyzmu i ustalić możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa  o numerze 352/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.:
  • Dziecko i jego rodzina mogą korzystać z 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu,
  • Przyznane godziny wczesnego wspomagania mogą być realizowane wyłącznie w jednej placówce,
  • Konsultacje i zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju są bezpłatne,
  • Podstawą do ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest „Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, która jest wydawana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka; dla dzieci mieszkających w Krakowie opinię wydaję Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Półkole
Do pobrania: Regulanim WWRD Gminy MIejskiej Kraków
Do pobrania: WNIOSEK o przyjęcie dziecka na zajęcia WWRD

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl