Struktura  »  XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Liceum kształci młodzież w normie intelektualnej z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera). Liczba uczniów w oddziale klasowym wynosi od 2 do 4

Nauka w liceum trwa trzy lata.
Okres nauki w liceum może być przedłużony dla ucznia; w uzasadnionych przypadkach; o jeden rok.
Podstawową formą pracy w liceum są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym.
Każdy uczeń korzysta z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz z form nauki dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych.
W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów organizowane są zajęcia rewalidacyjne prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Nauka w liceum odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Uczniowie z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną mogą być zwolnieni z drugiego języka obcego.

Lekcje prowadzone są w sposób  ciekawy i atrakcyjny. Nauczanie odbywa się metodami klasycznymi oraz metodami aktywizującymi  W trakcie lekcji nauczyciele korzystają z pomocy dydaktycznych, w tym m.in. z programów multimedialnych oraz  przekazów audiowizualnych. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

W celu uzupełnienia lub poszerzenia swoich wiadomości każdy uczeń może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych lub konsultacjach indywidualnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia artystyczne. Dla młodzieży organizowane są także turnusy rewalidacyjne.

Po ukończeniu nauki w liceum uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego  odbywającego się  w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.
Dla uczniów spoza Krakowa istnieje możliwość korzystania z internatu.

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl