Struktura  »  SCWEW Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację WłączającąZAPRASZAMY NA STRONĘ SCWEW KRAKÓW www.scwewkrakow.pl

Od 1 lipca 2021 roku nasza placówka bierze udział w dwuletnim, pilotażowym projekcie grantowym pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą". Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, które posłużą wspieraniu szkół i przedszkoli w zakresie zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju wszystkim uczniom. Planowane działania mają charakter nowatorski i po zakończonym pilotażu mają doprowadzić do zmian systemowych. Doświadczenia naszej placówki dadzą nam przywilej udoskonalenia standardów edukacji włączającej, która w Polsce działa już od 2017 roku. Dodatkowo współuczestniczymy w kształtowaniu jednostek SCWEW, których działalność ma posłużyć podniesieniu efektywności  realizacji edukacji włączającej we wszystkich placówkach oświatowych. 
Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) będą należały :

  • Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów
  • Wspieranie tychże nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu
  • Prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW.
  • Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli.
  • Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • Wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
  • Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi
W ramach projektu grantowego wybrano 16 samorządów i organizacji z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie na utworzenie wspomnianych centrów. Kraków jest jedynym miastem Małopolski, które zostało wyłonione do otrzymania tego typu wsparcia i jedną z ośmiu pozytywnie ocenionych propozycji z całej Polski ze wskazanym zakresem wsparcia zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)  Przy realizacji projektu placówka będzie współpracować z pięcioma samorządowymi przedszkolami i szkołami – Samorządowym Przedszkolem nr 9,  Szkołą Podstawową nr 58,  Szkołą Podstawową nr 104, XXXI Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Elektrycznym nr 8 (wchodzącym w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2).
Projekt ma zostać zrealizowany do końca czerwca 2023 r. Działanie w całości jest finansowane ze środków zewnętrznych – wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1,3 mln zł.


© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl