Strefa ucznia  »  Prawa i obowiązki ucznia

KODEKS UCZNIA

Kodeks ucznia
 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
W Krakowie
 
 

I. Obowiązki ucznia

 

Każdy uczeń naszego Ośrodka ma obowiązek:

l. Uczyć się systematycznie i wytrwale w szkole i w internacie.
2. Szanować wychowawców, nauczycieli, koleżanki i kolegów oraz wszystkich pracowników Ośrodka
3. Dbać o swoje zdrowie oraz zdrowie kolegów i koleżanek.
4. Pomagać młodszym, słabszym i chorym koleżankom i kolegom.
5. Przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania w Ośrodku i poza nim.
6. Być uczciwym i prawdomównym.
7. Nie używać siły (nie bić, nie kopać, nie popychać).
8. Być koleżeńskim (nie plotkować, nie dokuczać).
9. Zawsze zachowywać się kulturalnie i używać zwrotów grzecznościowych.
10. Nie używać wulgarnych słów i migów.
11. Szanować mienie Ośrodka i dbać o jego wygląd (za szkody płacą rodzice).
12. Szanować własność innych (nie kraść i nie wyłudzać pieniędzy i rzeczy).
13. Dbać o higienę osobistą i swój wygląd (ubierać się czysto i skromnie).
14. Nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków (w Ośrodku i poza nim).
15. Brać udział w życiu Ośrodka oraz wykonywać prace na rzecz Ośrodka (dyżury, pomoc w organizowaniu apeli i imprez, drobne prace porządkowe).
16. Ubierać strój galowy w dni uroczyste.
17. Wyłączać telefon komórkowy w czasie lekcji.
18. Przestrzegać Kodeksu Ucznia, kontraktów grup i klas oraz poleceń dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.
19. Nie opuszczać budynku Ośrodka bez wiedzy i zgody nauczyciela
 

II. Prawa ucznia

 

Każdy uczeń naszego Ośrodka ma prawo:

l. Do poszanowania godności i nietykalności osobistej.
2. Do ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
3. Do pomocy w każdej trudnej sytuacji.
4. Do opieki medycznej i psychologicznej.
5. Do swobody wyrażania myśli, jeśli nie obrażają one innych ludzi.
6. Do praktyk religijnych.
7. Do rozwijania zainteresowań i uprawiania sportu.
8. Do odpoczynku i czasu wolnego po skończonych zajęciach.
9. Do dobrych i bezpiecznych warunków bytowych.
10. Do nauki na miarę swoich możliwości.
11. Do uczestnictwa w konkursach i zawodach.
12. Do jawnej i sprawiedliwej oceny oraz do znajomości kryteriów oceniania.
13. Do uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych, rewalidacyjnych oraz do pomocy w nauce.
14. Do wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność Samorządu Szkolnego.
15. Do znajomości swoich praw i obowiązków oraz konsekwencji ich naruszania.

 

III. Nagrody

 

Za bardzo dobre zachowanie oraz postępy w nauce uczeń może otrzymać następujące nagrody:

l. Pochwała udzielona przez wychowawcę klasy lub grupy.
2. Pochwała udzielona przez dyrektora lub kierownika internatu.
3. List pochwalny do rodziców.
4. Świadectwo z wyróżnieniem.
5. Dyplom.
6. Nagroda rzeczowa.
7. Wpis do “Złotej Księgi"
 

IV. Kary

 

Za nieprzestrzeganie kodeksu ucznia uczeń  może otrzymać następujące kary:

l. Upomnienie lub wpisanie uwagi negatywnej przez wychowawcę klasy lub grupy.
2. Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora lub kierownika internatu.
3. Przeniesienie na godzinę lub kilka do grupy (klasy) młodszej.
4. Dodatkowy dyżur porządkowy.
5. Czasowy zakaz udziału w zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych i innych imprezach.
6. Wezwanie rodziców i rozmowa z dyrektorem.
7. Przeniesienie do innej klasy lub grupy.
8. Obniżenie oceny z zachowania.
 

* * *
 

- Uczeń, który ma niższą niż „dobra” ocenę z zachowania nie może być wybrany do Rady Samorządu Szkolnego.
- Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (do l miesiąca)
- Uczeń może się odwołać od kary do dyrektora Ośrodka
- W przypadku gdy uczeń złamie prawo może zostać powiadomiona Policja.
- Gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu innych, może on zostać przeniesiony do innej szkoły. 

* * *

W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia można złożyć skargę do:
1. Dyrektora Ośrodka - tryb składania skarg zgodnie ze Statutem Ośrodka
2. Małopolskiego Kuratora Oświaty - ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
3. Rzecznika Praw Dziecka - ul. Chocimska 6 , 00-791 Warszawa

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl