Strefa ucznia  »  Projekt SPInKa

W Centrum Autyzmu realizowany jest projekt
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 
Celem projektu jest wsparcie doradztwa zawodowego w szkołach.
Projekt bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów”, stanowi ich kontynuację, obejmując te obszary działań, które wymagają koordynacji i wsparcia na poziomie regionu.
Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

W ramach projektu realizowane są:
• utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. We wszystkich zainteresowanych publicznych i niepublicznych gimnazjach na terenie WM zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjalistów.
• zadania w SPInKa realizuje doradca zawodowy zatrudniony w szkole
• standaryzacja doradztwa zawodowego oraz wspieranie współpracy podmiotów zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio w proces przygotowania ucznia do podjęcia właściwych wyborów edukacyjnych: opracowanie wytycznych dotyczących funkcjonowania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery dla gimnazjów, opracowanie programu zajęć z doradztwa dla gimnazjalistów celem podniesienia jakości prowadzonych zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez ujednolicenie treści programowych, sposobu prowadzenie zajęć, usystematyzowanie oraz standaryzację wykorzystywanych narzędzi oraz materiałów dedykowanych uczniom szkół gimnazjalnych; program zajęć warsztatowych i indywidualnych został przygotowany w oparciu o materiały wypracowane w projekcie pilotażowym Festiwal Zawodów oraz w projektach KOWEZiU.
• organizacja Festiwalu Zawodów: zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal zawodów” - przedsięwzięcie stanowi zwieńczenie procesu przygotowania ucznia do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej; w trakcie targów uczniowie na żywo będą mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem; targi organizowane będą w marcu i będą trwać trzy dni;  formuła targów zakłada odejście od tradycyjnego schematu prezentacji opartego o stoiska wystawiennicze na rzecz „laboratoriów” promujących poszczególne branże i zawody, przygotowywanych wspólnie przez szkoły zawodowe i pracodawców w tym powstające w subregionach Centra Kształcenia Zawodowego oraz szkoły zagraniczne współpracujące z WM oraz szkołami zawodowymi w Małopolsce; charakter tych „laboratoriów” będzie w maksymalny sposób przybliżać uczniom rzeczywisty charakter prezentowanych zawodów (pokazy, multimedia, symulacje), ale także wskazywać na ciągłość procesu kształcenia od szkoły ponadgimnazjalnej do rynku pracy; do roku 2021 zakłada się przeprowadzenie co najmniej 6 edycji targów.
REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY W TRAKCIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO.
Grupy docelowe:
• szkoły gimnazjalne w zakresie utworzenia SPInKa - zakłada się wsparcie wszystkich zainteresowanych szkół gimnazjalnych w Małopolsce, w tym gimnazjów specjalnych.
• uczniowie szkół gimnazjalnych - zakłada się objęcie zajęciami z doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkich zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów na terenie Małopolski w latach 2016-2021.
• doradcy zawodowi/nauczyciele wyznaczeni do pełnienia zadań doradczo-edukacyjnych w gimnazjach poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

Partnerzy projektu:
• Lider projektu: Województwo Małopolskie
• Organy prowadzące gimnazja z terenu WM
• Partner koncepcyjno-merytorycznym – CPiP PK.

© 2024 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl