Strefa rodzica  »  Plan Pracy Rady Rodziców

PLAN PRACY RADY RODZICÓW SOSW pn. CA i CZR w Krakowie
na rok szkolny 2017/2018
 

Lp. Zadanie Termin Osoba Odpowiedzialna
1. 1.Wybór Rady Rodziców  
2.Omówienie zasad współpracy rodziców z Dyrektorem szkoły.
3.Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły na rok 2017/18 i ich zaopiniowanie.
Wrzesień Rada Rodziców; Dyrektor
2. 1.Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/18
2.Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców.
3.Organizacja spotkań  Rady Rodziców
Wrzesień Przewodniczący  Rady Rodziców;
Wice-dyrektor
3.  Projekty współpracy z rodzicami w zakresie dydaktyki
- opiniowanie szkolnego zestawu podręczników
- dofinansowanie udziału  w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych.
Listopad / styczeń
 
Wrzesień
Cały rok
Przewodniczący Rady Rodziców,
Dyrektor
 
4. Udział w zadaniach wychowawczych
- współpraca w opracowaniu i realizacji Programu Wychowawczo- profilaktycznego 
- współudział rodziców w organizowaniu imprez;
Zgodnie z planem pracy szkoły
 
Cały rok
 Rada Rodziców; Wychowawcy; Pedagog
5. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych
- współorganizacja wyjść i wycieczek klasowych(rodzice w klasach)
- organizacja pomocy socjalnej;
Cały rok  Rodzice w klasach,
Dyrektor
6. Pedagogizacja rodziców
 
Wg potrzeb
 Cały rok
Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor; Nauczyciele
7. Promocja szkoły. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły, z formami promocji. Marzec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
8.  Omówienie wstępnych założeń arkusza organizacyjnego  szkoły na  rok szkolny  2018/19 (rozszerzenia, uzupełnienia) Kwiecień
 
Przewodniczący Rady Rodziców; Dyrektor
9.  Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli . Czerwiec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
10.  Omówienie efektów kształcenia i wychowania. Styczeń, czerwiec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
Kontakty z ogółem rodziców
 11 Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas. Wrzesień / luty Dyrektor; Rodzice
 12. Udział rodziców w spotkaniach zespołów ds.IPET Wrzesień/ marzec Nauczyciele, rodzice
13.  Stały kontakt z nauczycielami.  Cały rok wg potrzeb  Rada Rodziców
Rodzice
 14. Współpraca ze stowarzyszeniem „ Przyszłość”. Organizacja szkoleń finansowanych przez stowarzyszenie. Współpraca przy organizowaniu imprez na rzecz CA, doposażanie sal lekcyjnych. Cały rok Rada Rodziców, Stowarzyszenie
 „ Przyszłość”
15. Zebranie sprawozdawcze Wrzesień Przewodniczący  Rady Rodziców
 
16.
Występowanie z wnioskami do organu prowadzącego zgodnie z kompetencjami(ustalenie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola). Wrzesień Przewodniczący  Rady Rodziców
 
17.
Opiniowanie projektu planu finansowego Grudzień Przewodniczący  Rady Rodziców
 
18.
Udział w ewaluacji wyznaczonego przez dyrektora obszaru funkcjonowania Ośrodka( wypełnianie ankiet) 2x w roku Rodzice
Finansowe wspieranie działalności placówki
16. Pozyskiwanie sponsorów Wg potrzeb Rada Rodziców
17. Zarządzanie zgromadzonymi funduszami Cały rok Rada Rodziców
 

© 2019 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl