Strefa rodzica  »  Plan Pracy Rady Rodziców


PLAN PRACY RADY RODZICÓW SOSW pn. CA i CZR w Krakowie
na rok szkolny 2022/2023
Lp. Zadanie Termin Osoba Odpowiedzialna
1. 1.Wybór Rady Rodziców . 
2.Omówienie zasad współpracy rodziców z Dyrektorem Ośrodka .
3.Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły na rok 2022/23 i ich zaopiniowanie.
Wrzesień Rada Rodziców, Dyrektor
2. 1.Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2022/23.
2.Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców (sprawozdanie za poprzedni rok).
3.Organizacja spotkań  Rady Rodziców.
4. Wybór ubezpieczyciela dla uczniów.
Sierpień/Wrzesień 

Czerwiec

Czerwiec
Przewodniczący  Rady Rodziców;
Wice-dyrektor


Przewodniczący, przedstawiciele Rady Rodziców
3.  Projekty współpracy z rodzicami w zakresie dydaktyki:
- opiniowanie szkolnego zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- opiniowanie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
- opiniowanie organizacji pracy przedszkola (dyżur sierpniowy),
- opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- dofinansowanie udziału  w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych,
 - opiniowanie oceny pracy nauczycieli. 
 
Listopad / styczeń
Wrzesień


Cały rok
Przewodniczący Rady Rodziców,
Dyrektor
 
4. Udział w zadaniach wychowawczych:
- współpraca w opracowaniu i realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego, 
- współudział rodziców w organizowaniu imprez.
Zgodnie z planem pracy szkoły
Cały rok
Rada Rodziców; Wychowawcy; Pedagog
5. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych:
- współorganizacja wyjść i wycieczek klasowych(rodzice w klasach),
- organizacja pomocy socjalnej.
Cały rok  Rodzice w klasach,
Dyrektor
6. Pedagogizacja rodziców.
 
Wg potrzeb
 Cały rok 
Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor; Nauczyciele
7. Promocja szkoły. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły, z formami promocji. Marzec/Kwiecień Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
8.  Omówienie wstępnych założeń arkusza organizacyjnego  szkoły na  rok szkolny  2023/24 (rozszerzenia, uzupełnienia). Kwiecień
 
Przewodniczący Rady Rodziców; Dyrektor
9.  Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli. Czerwiec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
10.  Omówienie efektów kształcenia i wychowania. Styczeń, czerwiec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
Kontakty z ogółem rodziców
11. Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas. Wrzesień / luty Dyrektor; Rodzice
12. Udział rodziców w spotkaniach zespołów ds.IPET. Wrzesień/ marzec Nauczyciele, rodzice
13.  Stały kontakt z nauczycielami.  Cały rok wg potrzeb Rada Rodziców
Rodzice
14. Współpraca ze stowarzyszeniem „ Przyszłość”. Organizacja szkoleń finansowanych przez stowarzyszenie. Współpraca przy organizowaniu imprez na rzecz CA, doposażanie sal lekcyjnych. Cały rok Rada Rodziców, Stowarzyszenie
 „ Przyszłość”
15. Zebranie sprawozdawcze. Wrzesień Przewodniczący  Rady Rodziców
16. Występowanie z wnioskami do organu prowadzącego zgodnie z kompetencjami(ustalenie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola). Wrzesień Przewodniczący  Rady Rodziców
17. Opiniowanie projektu planu finansowego. Grudzień Przewodniczący  Rady Rodziców
       
Finansowe wspieranie działalności placówki
16. Pozyskiwanie sponsorów. Wg potrzeb Rada Rodziców
17. Zarządzanie zgromadzonymi funduszami. Cały rok Rada Rodziców
 

© 2023 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl