Strefa rodzica  »  Plan Pracy Rady Rodziców


PLAN PRACY RADY RODZICÓW SOSW pn. CA i CZR w Krakowie
na rok szkolny 2020/2021
Lp. Zadanie Termin Osoba Odpowiedzialna
1. 1.Wybór Rady Rodziców . 
2.Omówienie zasad współpracy rodziców z Dyrektorem Ośrodka .
3.Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami szkoły na rok 2020/21 i ich zaopiniowanie.
Wrzesień Rada Rodziców; Dyrektor
2. 1.Opracowanie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21.
2.Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców.
3.Organizacja spotkań  Rady Rodziców.
4. Wybór ubezpieczyciela dla uczniów.
Wrzesień Czerwiec
Przewodniczący  Rady Rodziców;
Wice-dyrektor


Przewodniczący, przedstawiciele Rady Rodziców
3.  Projekty współpracy z rodzicami w zakresie dydaktyki:
- opiniowanie szkolnego zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- opiniowanie oceny pracy nauczycieli, 
- opiniowanie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
- opiniowanie organizacji pracy przedszkola (dyżur sierpniowy),
- opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- dofinansowanie udziału  w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych.
Listopad / styczeń
WrzesieńCały rok
Przewodniczący Rady Rodziców,
Dyrektor
 
4. Udział w zadaniach wychowawczych:
- współpraca w opracowaniu i realizacji Programu wychowawczo- profilaktycznego, 
- współudział rodziców w organizowaniu imprez.
Zgodnie z planem pracy szkoły
Cały rok
Rada Rodziców; Wychowawcy; Pedagog
5. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych:
- współorganizacja wyjść i wycieczek klasowych(rodzice w klasach),
- organizacja pomocy socjalnej.
Cały rok  Rodzice w klasach,
Dyrektor
6. Pedagogizacja rodziców.
 
Wg potrzeb
 Cały rok 
Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor; Nauczyciele
7. Promocja szkoły. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły, z formami promocji. Marzec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
8.  Omówienie wstępnych założeń arkusza organizacyjnego  szkoły na  rok szkolny  2021/22 (rozszerzenia, uzupełnienia). Kwiecień
 
Przewodniczący Rady Rodziców; Dyrektor
9.  Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli. Czerwiec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
10.  Omówienie efektów kształcenia i wychowania. Styczeń, czerwiec Przewodniczący  Rady Rodziców; Dyrektor
Kontakty z ogółem rodziców
 11 Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas. Wrzesień / luty Dyrektor; Rodzice
12. Udział rodziców w spotkaniach zespołów ds.IPET. Wrzesień/ marzec Nauczyciele, rodzice
13.  Stały kontakt z nauczycielami.  Cały rok wg potrzeb Rada Rodziców
Rodzice
14. Współpraca ze stowarzyszeniem „ Przyszłość”. Organizacja szkoleń finansowanych przez stowarzyszenie. Współpraca przy organizowaniu imprez na rzecz CA, doposażanie sal lekcyjnych. Cały rok Rada Rodziców, Stowarzyszenie
 „ Przyszłość”
15. Zebranie sprawozdawcze. Wrzesień Przewodniczący  Rady Rodziców
16. Występowanie z wnioskami do organu prowadzącego zgodnie z kompetencjami(ustalenie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola). Wrzesień Przewodniczący  Rady Rodziców
17. Opiniowanie projektu planu finansowego. Grudzień Przewodniczący  Rady Rodziców

18.
Udział w ewaluacji wyznaczonego przez dyrektora obszaru funkcjonowania Ośrodka( wypełnianie ankiet). 2x w roku Rodzice
Finansowe wspieranie działalności placówki
16. Pozyskiwanie sponsorów Wg potrzeb Rada Rodziców
17. Zarządzanie zgromadzonymi funduszami Cały rok Rada Rodziców
 

Uzgodnienia Dyrekcji CA z przedstawicielami Rady Rodziców w okresie pandemii mogą następować podczas rozmów telefonicznych, mailowo itp. 

 

© 2021 SOSW pn. Centrum Autyzmu w Krakowie
Strony internetowe: impulsivo.pl